deutsch | english | nederlands | русский | polski | română | brasil | български |  search: 
ПРИЛОЖЕНИЯ - Пречистване на отпадъчни води от производството на храни и напитки

Водоподготовка и пречистване на отпадъчни води в хранително-вкусовата и питейната промишлености

Отпадъчните води от хранително-вкусовата и питейна промишлености наред със своите индивидуални харaктеристики по правило имат високи натоварвания по ХПК (понякога над 20 000 мг/л) и БПК. В съответствие с изисканията на клиентите предлаганите пречиствателни станции могат да са "End-of-the-pipe"-решения, управление на частични потоци или на процесни води.
Освен биологични тук се използват механични, физико-химични и мембранни методи или техни комбинации.