deutsch | english | nederlands | русский | polski | română | brasil | български |  search: 
ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ - Биологични пречиствателни станции
Биологични методи по технология Biomar®
 
Анаеробни пречиствателни станции:

Особенност на анаеробната технология е превръщането (последователни процеси на ацетогенеза и метаногенеза) на органичните въглеродни съединения в метан и въглероден диоксид. Анаеробните процеси се извършват в отсъствие на кислород и количеството на остатъчната утайка е минимално.
Анаеробните пречиствателни станции BIOMAR® са особенно подходящи за отпадъчни води с високи или залпово повишаващи се ХПК и БПК, също така и за кампанийно работещи предприятия. Високите ХПК-натоварвания се редуцират в минимален обем на реактора, респ. изисква се минимална монтажна площ.
 
Biomar® AKB анаеробна контактна биология
Biomar® AFB анаеробна технология с имобилизирана биомаса
Biomar® ASB aнаеробна технология със Schlammbett-реактор
Biomar® AHP високоефективна анаеробна технология
Biomar® ALB aнаеробна технология с рециркулация на биомасата
 
Аеробни пречиствателни станции:

При аеробната технология системата отпадъчна вода/микроорганизми се захранва с кислород, за да се подсили разграждането на замърсителите на водата, които в следствие на окислението се минерализират. Аеробните пречиствателни станции BIOMAR® са особенно подходящи за постигане на най-ниските гранични стойности (напр. ХПК, БПК, P, N).
 
Biomar® OKB  процес на непрекъсната биологическа редукция с последваща седиментация
Biomar® OBR биологическа редукция в реактор с периодично зареждане
Biomar® OMB процес на биологическа редукция с мембранно разделяне на биомасата

Пречиствателна станция Biomar® в пивоварна

Анаеробна инсталация Biomar® ASB

Аеробна биология

Biomar® AKB анаеробна контактна биология