deutsch | english | nederlands | русский | polski | română | brasil | български |  search: 
ПРИЛОЖЕНИЯ - Пречистване на отпадъчни води от производството на храни и напитки

Biomar® биологично пречистване на отпадъчни води от производство на дъвка

 Ригли Полша, Познан
 
Описание на процеса:
 
Производството на дъвка е съпроводено с отделяне на отпадъчни води от различни промивни и почистващи процедури. Водите съдържат съставки от дъвките, най-вече подсладители, ароматни и етерични масла. Отпадъчните води се събират в подземна канализационна система. Под действието на гравитацията постъпват в помпена шахта, откъдето се припомпват към смесително-изравнителен резервоар. В него освен изравняване протича и хидролиза, която е важна стъпка от обработването на водата. В следващият анаеробен реактор Biomar® AFB при температура от около 37 °C се отделя биогаз. За достигане на нормите за заустване се използва и аеробен реактор Biomar® OSB. С пречиствателната станция се постига добър добив на биогаз, малко количество излишна активна утайка и голяма стабилност на процеса при ниски експлоатационни разходи.

Технически данни

Дебит на отпадъчните води: макс. 200 m³/дневно
ХБК: 15.000 mg/l
ХПК натоварване: 2.400 kg/дневно
   
ХПК на изход: < 1.000 mg/l
Начало: 2002