deutsch | english | nederlands | русский | polski | română | brasil | български |  search: 
ВИДОВЕ ВОДИ - Процесни води

Третиране на отпадъчни води

Иновативните и икономически изгодните решения в областта на водоподготовката и третирането на отпадъчни води изискват да се вземат предвид много фактори. Методите за пречистване на отпадъчните води разпространени в миналото, вече не покриват изискванията за воден мениджмънт и нуждите на потребителите на вода.
Новите процеси на третиране на отпадъчните води и рециркулацията на процесните води все повече  и повече се внедряват в производствата и по този начин се намалява количеството на водите постъпващи в пречиствателните станции.  Тези процеси все още не могат да заменят пречиствателните станции, но имат голям принос към концепциите за третиране на индустриални отпадъчни води. Повторното използване на третираните води е особено нужно в райони с недостиг на вода или с високи на цени.

ЕнвироХеми предлага редица доказали ефективността си процеси, като самостоятелни решения или като комбинация от няколко технологии.